Boknings- och avbokningsregler för grupper

Säsongen 2021 betalas bokningsavgifter senare är i vanliga fall, se nedan. I övrigt gäller ordinarie boknings- & avbokningsregler så länge inte andra regler beslutas av myndigheter pga Covid-19 pandemin. 


Paket med måltider som bokas av privatpersoner och föreningar

Ett förskott på 600 kr/vuxen resp 400 kr/barn (2-12 år) inom 20 dagar efter bokningen senast 20 dagar innan ankomst.

Vid ev avbokning av paketet gäller följande:

  • Vid avbokning senast tio dagar innan genomförandet återbetalas bokningsavgiften förutom en expeditionsavgift på 150 kr/bokad gäst
  • Vid avbokning 10-6 dagar innan ankomst sker ingen återbetalning av förskottet
  • Vid avbokning 5 dagar innan ankomst eller senare debiteras fullt pris, om inte vi kan sälja hela eller delar av paketet till annan gäst

Andra villkor kan gälla för grupper som bokar tidigt.


Grupper som bokar boende i Eget hus med självhushåll, privatpersoner och föreningar
(ev med enstaka måltider i vår servering)

För att bokningen ska vara bindande betalas en anmälningsavgift som motsvarar första nattens boende inom 20 dagar efter bokning senast 20 dagar innan ankomst.

Slutbetalning sker gemensamt under besöket.

  • Vid avbeställning av hel grupp tidigare än 30 dagar före ankomst återbetalas anmälningsavgiften, med undantag för en expeditionsavgift på 250 kronor.
  • Vid avbeställning av hel grupp 30 tom 15 dagar före ankomst är beställaren ersättningsskyldig med hela anmälningsavgiften.
  • Vid avbeställning av hel grupp 14 tom 4 dagar före ankomstdag är beställaren ersättningsskyldig med 60 % av beställningens totala belopp.
  • Vid senare avbeställning än ovan är beställaren skyldig att ersätta det totala beloppet.

Senast tre dagar före ankomst accepteras en 10 procentig minskning av det ursprungliga deltagarantalet utan debitering, minimiantal för denna typ av bokning är dock 12 fullt betalande gäster. Ev avbokningar mindre än tre dagar före ankomst debiteras till fullt pris.


Bröllop och större fester för privatpersoner
En bokningsavgift på 10000 kr betalas inom 10 dagar efter bokning enligt överenskommelse. Avbokningsregler bifogas bekräftelsen.

Visitas allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang tillämpas när företag och organisationer bokar konferens eller annan vistelse på Tofta Gård

Klicka här för att läsa villkoren

1. Definitioner
Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning.
Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget.
Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget.
En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.
En bokningsförmedlare är ett företag som förmedlar arrangemangsbokningar inklusive eller exklusive förmedling av betalning för bokningen.

2. Beställning
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören ska bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

3. Förskott
Ett förskott på 50 procent av bekräftat belopp ska betalas när bokningen görs mindre än tre månader innan arrangemanget. Om bokning görs mer än tre månader innan arrangemanget ska ett förskott på 25 procent betalas vid bokning och ett på 25 procent när det återstår tre månader till arrangemanget. Förskotten förfaller till betalning inom 10 dagar från fakturornas datum. Fakturor på förskottsbeloppet sänds omgående efter bekräftad bokning samt tre månader innan arrangemanget när bokning skett mer än tre månader innan arrangemanget. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

4. Särskilda önskemål vid beställning
Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex specialkost, husdjur m.m. ska det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

5. Värdefull egendom
Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, ska beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

6. Avbeställning
Avbeställning ska ske skriftligt.
Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag ska beställaren ersätta leverantören med en viss procentsats av värdet på beställningen. Den tillämpliga procentsatsen ska anges i leverantörens bekräftelse av mottagandet av beställningen. Vid avbeställning av del av beställning ska ersättningen avse den avbeställda delen.

7. Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna ska betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning ska ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska beställaren utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

8. Reservation för prisändringar
a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar ska leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.
b) Leverantören ska omgående informera beställaren när pristillägg sker.

9. Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

10. Ansvar för egendom/vållande av skada
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5). Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

11. Tvister
För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står Visitas ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. Visitas medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

12. Bokning genom förmedlare
Om bokning och betalning sker genom en bokningsförmedlare ska detta bolag, utan dröjsmål, hålla leverantörens pengar avskilda på ett separat konto till dess utbetalning skett till leverantören. Detta bolag ska även vara redovisningsskyldigt gentemot leverantören för pengar det mottagit för leverantörens räkning.

Gäller fr.o.m. 2014-11-01


Komplement:

Vi tillämpar följande under punkt 6 Avbeställning:

  • Vid avbeställning av hel grupp mindre än 4 veckor före ankomst debiteras 75% av det avtalade priset.
  • Vid avbeställning av hel grupp mindre än 2 veckor före ankomst debiteras hela det avtalade priset.
  • Enstaka avbokningar mindre än fem arbetsdagar före ankomst debiteras med fullpris eftersom vi planerar såväl inköp som personal utifrån beställningen.

För att vi ska kunna ordna ert besök så bra som möjligt vill vi att ni senast fem arbetsdagar före ankomst lämnar en deltagarlista med rumsfördelning, önskemål om möblering i lokaler samt program med tider. Om ni bokat måltider i vår restaurang behöver vi då också veta om någon i sällskapet är allergisk mot speciella  födoämnen, inte äter tex kött, fisk, ägg eller har annat medicinskt behov av specialkost.